Davis, Tammy, Pastor, Valdosta (Azalea City) Church of God of Prophecy